Lingua Galega 5º. Repaso tema 4.

Regras de acentuación con exemplos

Exercicios de acentuación

Repaso acentuación

Xogo da acentuación (para xogar por parellas)

Palabras para acentuar