Ciencias da Natureza 5º. Tema 4.


balanza-07

Medir masas 1.probeta

Medir volúmenes 1.

exercicios medida de masa, volume e densidade.

Estados da materia.  Propiedades.

Estados da materia

Cambios da materia

Métodos de separación de mesturas

Substancias puras e mesturas

Testeando